Business Content Media BV, gevestigd aan Binckhorstlaan 36 – Unit C1-19, 2516 BE te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Business Content Media, Binckhorstlaan 36 – Unit C1-19, 2516 BE ‘s-Gravenhage www.businesscontentmedia.nl +31(0)70-2211944. L. van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Business Content Media b.v. Zij is te bereiken via linda@businesscontentmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Business Content Media BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam en achternaam
–  Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@businesscontentmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Business Content Media BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Abonnement op Interior Business Magazine (het toezenden van het magazine)
Grondslag:
1)   Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2)   Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

2. Abonnement op de digitale nieuwsbrief van Interior Business Magazine (Het afleveren van de e-nieuwsbrief).
Grondslag:
1)   Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2)   Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag:
1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag:
1) Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

5. Om goederen en diensten bij u af te leveren
Grondslag:
1)   Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Business Content Media BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Business Content Media BV) tussen zit. Business Content Media BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google Analytics: om het aantal bezoekers op de website te meten. Dit om onze adverteerders betrouwbare bereikcijfers te verstrekken. Ook meten wij uw gedrag op de website met als doel onze website te verbeteren.
Mailchimp: om het leesgedrag van onze nieuwsbrief te analyseren met als doel adverteerders betrouwbare bereikcijfers te verstrekken. Ook meten wij uw klikgedrag in de nieuwsbrief om de nieuwsbrief te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Business Content Media BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Business Content Media bewaart de gegevens van de abonnees zolang zij een abonnement hebben, hetzelfde geldt voor een abonnement op de nieuwsbrief. Bij beëindiging worden de persoonsgegevens uit de database verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet. Business Content Media BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Business Content Media b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Business Content Media b.v. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. De onderstaande bedrijven waar wij uw gegevens aan verstrekken zijn:

Drukkerij J.P. Offset; ten behoeve van verzending van Interior Business Magazine.
Mailchimp.com: Ten behoeve van uw abonnement op de nieuwsbrief van Interior Business Magazine.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Business Content Media b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Business Content Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linda@businesscontentmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Business Content Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Business Content Media BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@businesscontentmedia.nl.