De non-food retail wacht opnieuw een uitdagend jaar, voorspelt INretail. Veranderd klantengedrag zorgt voor onverminderd hoge druk op de omzetten en dat opgeteld bij dalende verkoopvolumes en hoge kosten leidt tot een lager rendement. Daarnaast houdt de sector in 2024 last van de krappe arbeidsmarkt en groeit de noodzaak te investeren in digitalisering en duurzaamheid.

Veel ondernemers worstelen met hun businessmodel dat niet meer past in het huidige concurrentieveld. “Meer klantfocus in de bedrijfsvoering is nodig en daarom worden verder digitaliseren en data-analyse steeds belangrijker. Ook de groeiende tweedehandsmarkt en verduurzaming bieden mogelijkheden voor kansrijke businessmodellen,” signaleert Jan Meerman, algemeen directeur van INretail. “In onze samenleving zijn gezonde winkels keihard nodig. Het economisch belang is duidelijk, maar de sociale functie van winkels in de lokale samenleving wordt nog zwaar onderschat.”

Het tempo waarmee de retail moet veranderen is hoog en dat levert ondernemers dilemma’s op, constateert Meerman. “Juist nu het veranderende oriëntatie- en koopgedrag van consumenten in een hogere versnelling is gekomen, ontbreekt het ondernemers aan investeringsmogelijkheden. Onder meer de inflatie- en corona-effecten zetten een rem op vernieuwingen die meer dan ooit nodig zijn. “

Over vrijwel de hele breedte leverde de non-food retail vorig jaar 2023 rendement in. De enorme kostenstijgingen van personeel, huur en energie spelen een belangrijke rol en ook  belastingverhogingen en toenemende regeldruk hadden effect. De hoge inflatie kon bovendien niet volledig in de eindprijzen worden verwerkt met oog op de hevige concurrentie in het competitieve, internationale speelveld van de non-food retail.

Het bedrijfsmodel van de ondernemer moet vernieuwen. Aan de voorkant richting klant als ook aan de achterkant waar de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever moeten worden. INretail lanceert in 2024 een programma dat ondernemers uitdaagt om in actie te komen. “Antwoorden op de personeelskrapte zijn wellicht te vinden in verdere digitalisering. Klantgedrag wordt voorspelbaar door intensief gebruik te maken van klantdata. Weten wie je klant is lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst”, constateert Meerman, ”Te veel retailers beseffen onvoldoende dat ze niet meer kunnen blijven doen wat ze altijd deden. Dat is uitdagend en ook voor INretail die vooral moet activeren en stimuleren maar de keuzes die worden gemaakt aan de ondernemer zelf moet overlaten. Onze kracht zit in het laten zien wat werkt en hoe dat werkt.”

Meerman ziet sterke ondernemingen steeds sterker worden. “Van veerkracht en aanpassingsvermogen maken zij hun sterkte. Daarin zit de verrassing voor de klant, de wendbaarheid van de organisatie en het leereffect voor andere spelers. Deze retailers spelen in op veranderingen en kunnen dat dankzij data die ze verzamelen en analyseren en vertalen naar strategische keuzes. Door zich te concentreren op de meest relevante klantgroepen lukt het focus aan te brengen en bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Ondernemers die hierin slagen verbeteren hun businessmodel en maximaliseren de kans op conversie en meer rendement. Daarnaast blijft intensievere en effectievere samenwerking aan de voor- en achterzijde van veel ondernemingen nodig. Het levert onder meer een relevanter assortiment op, betere marges en een sterkere online aanwezigheid.”

INretail introduceert voorjaar 2024 een programma dat draait om nieuwe businessmodellen voor meer rendement. Eind april organiseert INretail een groot event waar onderzoek van de Erasmus Universiteit wordt gepresenteerd dat focust op toekomstbestendige businessmodellen. “De trend van ‘retail as a service’ die de verkoop van producten koppelt aan vormen van dienstverlening wordt daarin ook  meegenomen.“

In de groeiende tweedehands (vintage) markt en duurzaamheid signaleert Meerman ook kansen. Consumenten wegen het vaker mee in hun oriëntatie- en aankoopproces en bovendien worden wettelijke regels over dit thema steeds dwingender. “Brusselse regels maken de sector steeds verantwoordelijker voor de afdankfase van de producten die we verkopen. De beste aanpak is om als ondernemers samen na te denken over een betaalbare en uitvoerbare aanpak. Dat dit goed lukt, voedt mijn overtuiging dat samenwerking ook op andere vlakken zal slagen,” stelt de INretail directeur.

De sociale functie van de retail is groot en moet beter belicht worden. De contactmomenten in de winkel en ontmoetingen in de winkelstraat maken het grote verschil tussen gezien worden en iemand zijn, of opgaan in anonimiteit. Winkels hebben een verbindende functie en daarom is de verschraling van winkelstraten en – gebieden bedreigend, signaleert Meerman. “Overal stoppen ondernemers. Zo’n beëindiging haalt niet de krant, maar heeft lokaal veel effect op de leefbaarheid.” Winkels zorgen gezamenlijk voor aantrekkingskracht, samenhang en saamhorigheid. Gemeenten en andere overheden moeten inzetten op winkelgebieden die de toekomst aan kunnen. Professionele samenwerking en steunregelingen zijn daarbij een voorwaarde. De regeling ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ maakt de uitvoering van goede plannen mogelijk. “Een nieuw kabinet moet deze regeling overeind houden en een extra impuls geven van 400 miljoen euro. Dan levert door de co-financieringsvoorwaarde een veelvoud van dit bedrag op om het toekomstperspectief van nog meer winkelgebieden te versterken. De ervaring leert dat het ook de ondernemers die er met hun winkels zitten, uitdaagt om aan hun eigen businessmodel te blijven werken,” ziet de INretail directeur.