Van de Koninklijke CBM

(Uitsluitend bestaand uit Houten Platen met een dikte van niet meer dan 6 mm met buitenste lagen hout die onder onderverdeling 4412 33 vallen, met ten minste één buitenste laag van berkenhout, al dan niet voorzien van een deklaag)

Antidumpingprocedure
De Europese Unie is 14 oktober 2020 een antidumpingprocedure gestart voor de invoer van berkentriplex en -multiplex uit Rusland. De klacht is ingediend door het Woodstock Consortium, dat Europese producenten speciaal voor dit doel hebben opgericht. Het Woodstock Consortium drong aan op antidumpingmaatregelen omdat zij stellen aanzienlijke schade op te lopen door concurrentievervalsing. In de bij de EU ingediende documenten beschuldigt het consortium Russische leveranciers van prijsdumping van 23% tot 84%.

Wat houdt antidumping in?
Van dumpen is sprake wanneer er voor goederen veel minder moet worden betaald dan de prijs die in het land van herkomst gebruikelijk is. Dumping wordt door exporteurs gebruikt om de marktpositie te verbeteren. Het is op zich niet verboden, maar om de eigen industrie te beschermen, worden er wel maatregelen genomen. De Europese Unie heeft hiervoor een aantal maatregelen bedacht, waarvan de antidumpingheffing er één is. Dumping gebeurt eigenlijk altijd internationaal, niet binnen de eigen landgrenzen.

De antidumpingheffing
Een antidumpingheffing is vaak van toepassing op een bepaalde exporteur uit een bepaald land. Doel is om te voorkomen dat andere bedrijven uit datzelfde land benadeeld worden. Het is namelijk vaak een actie van enkele exporteurs uit een bepaald land die hun goederen zo goedkoop aanbieden. Ook zorgen deze dumpprijzen ervoor dat er geen afzetmogelijkheden meer zijn voor producten uit de eigen markt, zoals naar voren gebracht door de Europese producenten verenigd in het Woodstock consortium. Een antidumpingheffing is dan het middel waarmee wordt geprobeerd dit te voorkomen en het evenwicht te herstellen. De heffingen zijn vaak fors en kunnen gemakkelijk oplopen. De importeur moet zelf uitzoeken of er antidumpingheffing van toepassing is.

Anti Dumping Heffing Russisch berkentriplex en -multiplex
De situatie rond de hiervoor vermelde antidumpingprocedure is nu als volgt. Er vindt in ieder geval geen naheffing plaats over goederen ingeklaard voor 14 juni 2021. Mogelijk gaat er een voorlopige heffing gelden van tussen de 15% en 17%, afhankelijk van de leverende Russische fabriek. De procedure biedt de mogelijkheid dat hangende het onderzoek een voorlopige heffing kan worden opgelegd voor de duur van 4 maanden, die nog met 2 maanden kan worden verlengd. Medio december wordt een definitief besluit genomen. Als dan blijkt dat er inderdaad sprake is van dumping, wordt een definitieve vaststelling gedaan van de antidumpingheffing. De voorlopig vastgestelde heffing wordt hierbij uiteraard verrekend. Het is niet onwaarschijnlijk dat leveranciers voor goederen met een inklaring na 14 juni 2021 ervoor kiezen om deze heffing nu al in rekening te gaan brengen.

Je positie als afnemer:
Voor goederen ingeklaard voor 14 juni 2021. Er verandert niets, er wordt over de goederen immers geen antidumpingheffing ingevoerd.

Voor al afgesloten overeenkomsten, waarvan de goederen worden ingeklaard na 14 juni 2021.
De hoofdregel is dat de overeengekomen prijs vast is. Het kan echter dat in de overeenkomst of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is opgenomen dat na het afsluiten van de order ontstane prijsverhogingen en/of heffingen aan de afnemer mogen worden doorberekend. Het is dus van belang om na te gaan onder welke juridische voorwaarden de orders zijn afgesloten.

Voor nog niet afgesloten overeenkomsten, waarvan de goederen worden ingeklaard na 14 juni 2021, staat het partijen vrij een prijs overeen te komen. Het kan dus goed dat je word geconfronteerd met de voorlopige antidumpingheffing en dat deze dus al dan niet geheel wordt doorberekend.
De heffingen zijn voorlopig, dus als in december blijkt dat je te veel hebt betaald, heeft u mogelijk het recht de in rekening gebrachte heffingen terug te vorderen.

Je positie als leverancier
De vraag is of jij als leverancier prijsverhogingen als gevolg van de antidumpingheffing kan doorberekenen aan een klant met wie je al een overeenkomst hebt gesloten. Ook hier is het van belang om na te gaan onder welke juridische voorwaarden de orders zijn afgesloten.

Voor toekomstige orders is het van belang dat na het afsluiten van de order ontstane prijsverhogingen en/of heffingen aan de afnemer mogen worden doorberekend. Als je de CBM-interieurbouwvoorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomsten met je klanten is dat geborgd door artikel 2 lid 3 van die voorwaarden. Als je dat niet doet, is het advies om in je orderbevestigingen en offertes diezelfde clausule op te nemen. Deze luidt als volgt:

“Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.”

CBM: ”Wij zullen onze leden op de hoogte blijven houden van mogelijke verder ontwikkelingen in deze kwestie.”