Koninklijke CBM heeft samen met VNO-NCW en MKB Nederland en een tiental mkb-branches een lobby gevoerd met als doel een forse verlaging van de ODE op de korte termijn (2022) en een volledige afschaffing van de ODE op de lange termijn. De resultaten tot op heden zijn sterk beïnvloed door maatregelen van het kabinet om de hoge energieprijzen te compenseren van burgers.


Er is voor het jaar 2022 een verlaging van € 571 miljoen voor het midden- en kleinbedrijf gerealiseerd in de Energiebelasting. Hiervan komt het grootste deel ten goede aan bedrijven in de eerste schijf (0-10.000 kWh). Voor de tweede (10.000 – 50.000 kWh) en derde schijf (50.000 – 10 miljoen kWh) is voor elk circa € 63 Miljoen aan verlaging gerealiseerd. Gemiddeld komt deze oplossing neer op een kostenverlaging van circa 15 procent per mkb-bedrijf, waarbij de kostenbesparing voor kleine bedrijven kan oplopen tot 25 procent, voor middelgrote bedrijven tot 10 à 15 procent en voor grote bedrijven beperkt blijft tot circa 5 procent. ODE en Energiebelasting zijn belastingen die over het energieverbruik worden geheven. In die zin heeft een verlaging van de Energiebelasting eenzelfde effect als het verlagen van de ODE. Het is het begin van de oplossing.

Lobbyresultaten coalitieakkoord nieuwe kabinet 2021-2025
Uit het coalitieakkoord van 15 december 2022 zijn meerdere punten belangrijk:

  • Er is besloten tot de verdere ontkoppeling van de ODE als financiering van de SDE++.
  • In 2023 wordt gestart met de verlaging van de ODE elektriciteit voor de 2e en 3e
  • In 2023 wordt de 1ste schijf Energiebelasting elektriciteit verlaagd met 5,23 cent; gelijktijdig wordt de 1ste schijf gas met hetzelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.

In het coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb.

Voor de lange termijn zetten VNO-NCW en MKB Nederland in op een volledige afschaffing van de ODE. Omzien naar elkaar betekent samen de lasten dragen. Na de beperkte verlaging in 2022 is onze lobby inzet naar de voorjaarsnota lagere lasten voor het mkb.

In het overleg van de 10 mkb-branches met de directeuren van VNO-NCW en MKB Nederland zijn twee aanvullende afspraken gemaakt.

  • VNO-NCW en MKB Nederland willen een onderzoek naar de bijdragen van de verschillende bedrijven (van klein tot groot) aan de energietransitie. Doel is een eerlijke kostenverdeling. Aan het onderzoeksvoorstel wordt gewerkt.
  • De toegang van mkb-bedrijven tot de subsidies voor de energietransitie dienen op korte termijn verbeterd te worden. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van verbeteringen van bestaande regelingen zoals SDE, WBSO, MIA/Vamil en EIA.