Op 27 februari 2020 presenteerde CBM de eerste resultaten van het onderzoek naar de impact van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, op de meubelindustrie en interieurbouw in Nederland. Drie weken later blijkt bij een tweede meting dat inmiddels een groot deel van de branche negatieve gevolgen heeft en/of verwacht. Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk problemen ondervindt, is in drie weken opgelopen van 10% naar 43%. Verder steeg het percentage respondenten dat nog geen problemen heeft maar die wel verwacht van 30% naar 52%. Het percentage bedrijven dat geen problemen heeft en die ook niet verwacht, is gedaald van 60% naar 5%.

Van de 230 ondernemers die de online enquête voor de tweede meting hebben ingevuld, ervaart 43% op dit moment al negatieve gevolgen van het coronavirus. Dat is een stijging van 33% in 3 weken tijd. Het percentage ondernemers dat nog geen problemen heeft, maar die wel binnenkort verwachten is met 22% gestegen naar 52%. Bij de eerste meting verwachtte het merendeel (60%) van de respondenten dat het coronavirus geen negatieve gevolgen zou hebben voor hun bedrijf. Drie weken later is dat percentage gedaald van 60% naar 5%.

De tweede meting laat zien dat de stagnatie bij de leveringen van grondstoffen, producten en halffabricaten iets zijn toegenomen in omvang, maar vooral diverser zijn geworden. Bij de tweede meting blijkt tevens dat het percentage bedrijven met leveringsproblemen iets hoger ligt dan drie weken geleden. Daarnaast geeft 1 op de 5 bedrijven aan dat zij kampen met het intrekken van opdrachten. Ruim veertig procent van de bedrijven geeft aan daar nu nog geen problemen mee te hebben maar dat wel te verwachten. Intrekken van opdrachten wordt daarmee een steeds nijpender probleem in de meubelindustrie en interieurbouw. Ondernemers geven aan nu nog wel werk voorhanden te hebben, maar over enkele weken niet meer.

Bedrijven ervaren op dit moment nog geen grote transportproblemen, maar zij verwachten die wel de komende weken. Zeker wanneer steeds meer landen de grenzen gaan sluiten. Ondernemers gaan pas uitwijken naar alternatieve leveranciers wanneer dat echt noodzakelijk is. Daarbij proberen ze vooral leveranciers te vinden dichter bij huis.

Ondernemers hebben op dit moment nog weinig juridische problemen, door het niet kunnen voldoen aan de leveringsverplichtingen. Een kwart van de bedrijven verwacht wel dat die problemen binnenkort gaan komen. Zij spreken daarbij de verwachting dat zij die problemen in goed onderling overleg met de betrokkenen kunnen oplossen.

Slotconclusie van deze online enquête is dat in drie weken tijd het uitbreken van het coronavirus vrijwel de gehele meubelindustrie en interieurbouw in zijn greep heeft. Steeds meer bedrijven hebben problemen of verwachten die op de korte termijn. De beschikbaarheid van noodzakelijke grondstoffen, materialen en producten wordt problematischer, en zal de productie belemmeren. Daarnaast vrezen steeds meer ondernemers dat orders en opdrachten wegvallen en dat de omzetten dalen. Door het wegvallen van werk zal ook de werkgelegenheid in de meubelindustrie en interieurbouw op de korte termijn afnemen. Ruim de helft van de ondernemers verwacht daarom ook gebruik te zullen maken van de nieuwe regeling rond werktijdverkorting en de andere voorstellen uit het pakket van noodmaatregelen, dat de regering recent naar buiten gebracht heeft.

Download de volledige tekst van het onderzoek inclusief grafieken: 2e Impactmeeting Corona-virus – CBM onderzoek 19-03-20

Voor vragen kun je contact opnemen met Kees Hoogendijk, hoogendijk@cbm.nl of 023-5158800

Kees Hoogendijk