Negen gemeenten ontvangen financiële ondersteuning om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Deze ondersteuning krijgen ze via de tweede openstellingsronde van het programma Impulsaanpak winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal ontvangen de gemeenten deze ronde ruim 18 miljoen euro.

Goedgekeurde aanvragen 

De aanvraagperiode liep van 14 november tot en met 5 december 2022. Nederlandse gemeenten konden in deze periode een projectvoorstel indienen. De negen gemeenten die de ondersteuning ontvangen zijn: Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. In totaal dienden dertien gemeenten een projectvoorstel in. Aan vier projectvoorstellen kon geen ondersteuning worden toegekend omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden.

Meer woningen en vergroening

Volgens Karin Laglas, voorzitter van de Adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, hangt het succes van een aanvraag af van meerdere ingrepen: “Denk aan de mix van transformatie, een stedenbouwkundige ingreep en de herinrichting van de openbare ruimte.” Zij is onder de indruk van de ingediende projecten. “Respect voor de gemeenten en de partijen waar ze mee samenwerken. Er is moed voor nodig om zo’n ingrijpende verbeterslag te maken.” (Lees hier het interview met Karin Laglas).

In de projectvoorstellen is er aandacht voor leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Veel winkeloppervlakte wordt gesaneerd, waardoor er ruimte ontstaat voor het bouwen van (zorg)woningen, meer groen en het creëren van ontmoetingsplekken. Zo worden in totaal 40 winkels en commerciële eenheden gesloopt (21.802 bruto vloeroppervlak). Er komen 407 koop- en 463 sociale huurwoningen bij en 4 maatschappelijke voorzieningen, waaronder een zorggastenhuis voor mensen met dementie.

Ook willen gemeenten de verbinding tussen (winkel)straten verbeteren, het versnipperde winkelaanbod aanpakken en de toegankelijkheid verbeteren. Naast de inzet van gemeenten, hebben particuliere investeerders een belangrijke rol in de totstandkoming van de projecten.

Programma Impulsaanpak winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden stimuleert de overheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden her in te richten tot toekomstbestendige gebieden. In totaal zijn er vier rondes waarbij gemeenten financiële ondersteuning kunnen aanvragen. In ronde één ontvingen 11 gemeenten financiële ondersteuning. Zij maken nu stappen met de herinrichting van de projectgebieden.

Webinar op 11 mei
Voor gemeenten die in ronde drie en vier een projectvoorstel willen indienen is er begeleiding vanuit het programma beschikbaar. Op 11 mei wordt er een webinar georganiseerd, waarin zal worden ingegaan op leermomenten en te vermijden valkuilen die in de eerste twee rondes naar voren zijn gekomen. Projectaanvragen voor de derde openstellingsronde kunnen worden ingediend tussen 26 juni 2023 en 4 september. Gemeenten die in eerdere rondes zijn afgewezen kunnen een aangepast voorstel indienen.

Voor deze ronde is een budget van 26 miljoen euro beschikbaar. Van 29 mei 2023 tot en met 9 juni 2023 kunnen geïnteresseerde gemeenten via de Impulskamers winkelgebieden sparren met experts, voordat ze hun projectvoorstel indienen.