Uit een analyse van marktdata.nl van cijfers van het CBS over het online aankopen van meubels, woonaccessoires en tuinartikelen blijkt dat het vooral jongeren en hoger opgeleiden zijn die deze producten online kopen. Het geslacht en de stedelijkheid van waar men woont spelen een beduidend minder belangrijke rol.

De online piek van 2021 voorbij
In het jaar 2020 had 23,0 procent van de ondervraagde personen in Nederland meubels, woonaccessoires of tuinartikelen in de afgelopen drie maanden online aangekocht voor privé gebruik. In het jaar 2021 was dit aandeel toegenomen tot 30,1 procent. Tijdens de corona pandemie nam het online kopen fors toe. Binnen de productgroep meubels, woonaccessoires en tuinartikelen kreeg het online aankopen daarbij een extra impuls omdat met relatief veel aandacht besteedde aan de inrichting van de woning en tuin. Inmiddels is deze piek voorbij. In het lopende jaar 2022 heeft krap een kwart (24,7%) van de ondervraagde personen in Nederland meubels, woonaccessoires of tuinartikelen in de afgelopen drie maanden online aangekocht voor privé gebruik. Dat is fors minder dan in het voorgaande jaar, maar nog altijd meer dan twee jaar geleden.

Het CBS heeft ook cijfers over het online kopen van meubels, woonaccessoires en tuinartikelen in de afgelopen drie maanden voor privé gebruik per doelgroep. Hier tonen we enkele relevante segmenten.

 

Uit het figuur blijkt dat onder mannen het aandeel online kopers iets groter is dan onder vrouwen. Ruim een kwart van de mannen koopt online meubels, woonaccessoires of tuinartikelen. Bij de vrouwen blijft het percentage steken onder de 24 procent.

Het figuur laat duidelijk zien dat jongeren beduidend vaker online meubels, woonaccessoires en tuinartikelen kopen dan ouderen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar kocht meer dan 40 procent van de personen online meubels, woonaccessoires of tuinartikelen in de afgelopen drie maanden. Dat percentage loopt af tot 5,7 procent in de leeftijdsgroep van 75 jaar of ouder.

Onderwijsniveau
Onderstaand figuur toont het percentage online kopers per hoogst behaalde onderwijsniveau. Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1). Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Met betrekking tot het hoogst behaalde onderwijsniveau zijn de verschillen ook zeer significant. Hier geldt dat hoe hoger het hoogst behaalde onderwijsniveau, des te groter het aandeel online kopers van meubels, woonaccessoires en tuinartikelen is. Wellicht speelt hier ook de hoogte van het besteedbaar inkomen een rol.

Stedelijkheid
Tot slot de stedelijkheid. Onderstaand figuur toont het percentage online kopers per stedelijkheid. Op grond van de omgevings-adressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. Het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De omgevings-adressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2. De indeling loopt van niet stedelijk tot zeer sterk stedelijk.

Op het gebied van stedelijkheid zijn de verschillen minder groot dan op het gebied van opleiding en leeftijd. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat hoe meer stedelijk men woont, des te vaker men online meubels, woonaccessoires of tuinartikelen koopt. Klaarblijkelijk spelen grotere afstanden tot winkels nauwelijks tot geen rol bij de afweging of men online zal aankopen.